Condicions de compra

1. GENERAL

QUALSEVOL comanda d’un producte de la botiga en línia de la pàgina web https://www.miratge.com requereix la consulta prèvia de les Condicions Generals de Venda.

En conseqüencia, el consumidor està perfectament Informat del FET que su va acordar sobre el contingut de les presents Condicions Generals de Venda no requereix la signatura manuscrita de este document, en la mesura que el consumidor vol comprar en línia a els productes a la botiga de la pàgina web. El consumidor Disposa de la Possibilitat de guardar o editar aquestes Condicions Generals, sabent que la còpia o edició de este document són de su exclusiva Responsabilitat.

Miratge Digital SL posseeix la pàgina web comercial des d’ara Miratge

Álbum digital profesional fotográfico, artesanía y diseño

El consumidor declara Tenir plena Capacitat jurídica que li Përmet comprometre amb els presents Condicions Generals.

Miratge és reserva el dret de modificar en QUALSEVOL Moment els condiciones generals de venda.

Article 1: integralitat

Les presents condiciones generals Expressen la integralitat de les Obligacions de les parts. AQUEST contracte s’estipula entre Miratge i un consumidor per a un sistema de vens a distància.

En AQUEST SENTIT, és considera que el consumidor accepta, sense cap reserva, la integralitat de les Disposicions LICITUD en els presents Condicions. Cap Condició general o específica que Figurí a els documents enviats o lliurats paper consumidor no podrà ser incorporada a aquests documents, ha que serien incompatibles amb els condiciones generals de venda.

Article 2: Objecte

Les presents Condicions Generals tinença per Objecte definir els drets i Obligacions de les parts en el marc de la bena de bens oferts per Miratge al consumidor.

El consumidor, amb anterioritat a su comanda, declara que l’Adquisició d’aquests productes te relació qualit directa amb su activitat professional.

Article 3: Documents contractuals

AQUEST contracte està format pèls documents contractuals Següents presentats per ordre jeràrquic decreixent:

– Les presents Condicions Generals

– El document Referent a la i protecció de dades personals

– La llista de tarifes per a les DESPESES d’Enviament de productes

– El formulari de la comanda

En cas de contradicció entre el contingut dels documents de diferent rang, prevaldrà el que Disposa el document de rang superior.

Article 4: Entrada en vigor – durada

Les presents Condicions Generals entrin en vigor en la data de confirmació de l’formulari de la comanda. Aquestes Condicions Generals són validis durante el temps Necessari al SUBMINISTRAMENT dels Béns subscrits, Fins a l’expiració de les Garanties legalment degudes paper venedor.

Article 5: confirmació de la comanda

Les informacions contractuals seran Objecte d’1 confirmació via e-mail a Molt tard al Moment de l’Lliurament de la comanda o, si no, a l’Adreça indicada paper consumidor en el formulari de la comanda.

Article 6: Prova de la transacció

Els registres informatitzats, emmagatzemats en el sistema informàtic de Miratge a condiciones de seguridad raonables, és consideressin Proves d’comunicació, de comandes i de Pagaments entre els parts. Els formularis i els factures s’arxiven de manera fiable i duradora, podent ser utilitzats com a prova.

No obstant aixó, Miratge no serà, en cap cas, responsable d’una eventual perdua d’aquestes dades a causa d’un incident del qual no va seguir responsable.

Article 7: Informació sobre a els productes

Article 7.1:

Miratge presenta, a su pàgina web, a els productes en venda amb els caràcterístiques necessaries que permeten al consumidor potencial Conèixer a els elements Essencials dels productes que vol comprar, Abans de la comanda definitiu.

Les descripcions, caràcterístiques i il·lustracions dels Nostres productes és realitzen amb gran cura. No obstant aixó, olla haver-hi errors o és podin aportar modificacions per part de Miratge aquests fets no podin, en cap cas, fer-nos responsables, ni afectar la VALIDESA de la bena.

Article 7.2:

Les ofertes presentades en línia són validis, Únicament, Fins a esgotar els existencies disponibles. Si l’article no està disponible, la comanda serà impossible; si és produeïx un error se li notificarà tan Aviat com va seguir possible.

Article 8: Preu

Els precios estan indicats en euros. No tinència en compte Quant els DESPESES d’Enviament, facturats de manera suplementària i indicats Abans de la validació de la comanda. Els precions no inclouen l’IVA aplicable al dia de la comanda. QUALSEVOL cambio en la taxa de l’IVA és reflectirà automaticament a els precios de la botiga online. En cap cas a els Pagaments poden ser considerats com a reserves o avenços.

Al cas d’una bena Exportació, els Taxes en vigor el país del comprador quedin A càrrec de este.

Els precios de venta dels productes poden ésser modificats per Miratge a QUALSEVOL Moment.

Article 9: Forma de pagament

El pagament pot efectuar-se amb targeta de crèdit, transferència o mitjançant girs bancaris a 15/30 dies.

Article 10: Disponibilitat de productes

En cas que el producte demanat no ens sigui possible complir amb una comanda el consumidor serà informat immediatament, i tindrà l’opció d’anul·lar la comanda o bé de canviar-lo. En cas que la comanda sigui anul·lat se li tornarà qualsevol pagament que hagués pogut efectuar amb antelació.

Article 11: Maneres de lliurament

Els productes es lliuren a l’adreça especificada pel client en la comanda de compra a tot Europa i la resta del món.

Qualsevol anomalia relativa al lliurament (avaria, producte absent en relació amb la comanda, paquet danyat, productes trencats, …) s’ha d’indicar, obligatòriament, en el formulari de lliurament com “reserves manuscrites”, juntament amb la signatura del client.

Així mateix, el consumidor haurà de confirmar aquesta anomalia mitjançant un correu certificat amb justificant de recepció exposant les seves reclamacions. Aquest correu ha de ser lliurat al transportista en els dos (2) dies laborables següents a la data de recepció de la comanda.

A més, el consumidor haurà d’enviar una còpia d’aquest correu per correu simple a Miratge

El comprador ha de comprovar l’estat del paquet i el nombre de paquets lliurats en presència del repartidor. En cas de dubte, ha de rebutjar el paquet i informar d’aquests incidents a Miratge

Article 12: Errors de lliurament

Tota reclamació d’error de lliurament i / o no conformitat amb els productes pel que fa a la qualitat o naturalesa dels mateixos, en relació amb la informació del formulari de la comanda, haurà d’indicar a Miratge el mateix dia del lliurament o, com a molt trigar, el primer dia laborable següent al lliurament. Qualsevol reclamació feta després d’aquesta data, serà rebutjada.

La reclamació s’ha de fer a través de l’adreça de correu electrònic siguiete: [email protected]

Article 13: Despeses d’enviament

Les despeses d’enviament s’indiquen i s’afegeixen a la suma total de cada comanda fet per part del consumidor. La suma total de les despeses d’enviament serà ajustada en funció de la destinació de cada comanda.

Article 14: Llei informàtica i llibertats

La informació recopilada és necessària per poder processar la seva comanda i l’enviament de qualsevol altra informació per part de Miratge. Si ja no desitja rebre més ofertes comercials, només ha de cancel·lar la subscripció a la newsletter.

Article 15: Invalidesa parcial

Si una o més disposicions d’aquestes condicions generals es consideren no vàlides o es declaren invàlides per aplicació d’una llei, d’un reglament o després d’una decisió definitiva d’una jurisdicció competent, les disposicions restants quedaran en ple vigor i abast.

Article 16: No renúncia

El fet que una de les parts no reclami l’incompliment per part de l’altra de qualsevol de les obligacions previstes en aquestes Condicions s’interpretarà en el futur com una renúncia a l’obligació en qüestió.

Article 17: Llei aplicable

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Això serveix tant per a les regles de fons com per a les de manera. En cas de litigi o de reclamació, el consumidor es dirigirà prioritàriament a Miratge per a una solució amistosa.

Contacte i Dades fiscals:

Miratge Digital SL

NIF: B66174913

Abat Escarré 25

08302 – Mataró

https://www.miratge.com/ [email protected]

Registro Profesionales

Sólo se otorgará acceso a profesionales

Bienvenido de nuevo